Tekst:

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy Państwa, iż w dniu 15 czerwca 2018 r. „SERVITECH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, ul. Al. Jana Pawła II 19B, 39-200 Dębica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000265079, NIP: 8722108900, REGON: 691565250 przekształciła się w spółkę działającą pod nazwą NOBLE MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dębicy, ul. Al. Jana Pawła II 19B, 39-200 Dębica, NIP: 8722108900, REGON: 691565250 KRS: 0000736651 (adres spółki, numer NIP i Regon są identyczne z tymi, które posiadała spółka „SERVITECH" Sp. z o. o.). W dniu 28.06.2018 r. został dokonany wpis w KRS o zmianie nazwy Spółki w dotychczasowym brzmieniu - "SERVITECH" Sp. z o. o., Sp. k.

Przekształcenie zostało dokonane na podstawie art. 551-553 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona przejmuje wszelkie zezwolenia, koncesje oraz umowy które zostały przyznane spółce czy też przez nią były zawarte przed jej przekształceniem.

Od 28.06.2018 r. zobowiązania regulować będzie SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. Od dnia wpisu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego tj. od dnia 15.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r. faktury proszę wystawiać na firmę NOBLE MED Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Dębicy, Al. Jana Pawła II 19B, 39-200 Dębica, NIP: 8722108900.

Od dnia 28.06.2018 r. należności proszę regulować na rzecz SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Dębicy, ul. Al. Jana Pawła II 19B, 39-200 Dębica, NIP: 8722108900. Numer rachunku bankowego pozostaje bez zmian.

Zmiany strukturalne dotyczące naszej firmy mają na celu usprawnienie jej działalności. Mamy nadzieję, iż powyższa zmiana nie wpłynie na dobre imię firmy, które w ramach naszej współpracy udało się nam uzyskać.

Z wyrazami szacunku,


Arkadiusz Tułecki - Prezes Zarządu
Komplementariusza SERVITECH Sp. z o. o.

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE SKŁADANIA MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA SPRAWOZDAŃ Z WYTWORZONYCH ODPADÓW ZA ROK 2015.
Termin upływa 15 marca 2016 r. Jak co roku oferujemy usługę sporządzania w/w sprawozdań. Wszelkie zapytania związane z ewentualnym zleceniem nam wykonania takiej usługi prosimy kierować na adres mailowy: Zapraszamy do współpracy!

UWAGA!
Z dniem 31 grudnia 2014 r. ważność straciło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673).
Od 01 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (projekt z 20 października 2014 r.), w związku z tym od stycznia obowiązują nowe wzory kart do prowadzenia ewidencji odpadów. Wzory tych dokumentów możecie pobrać Państwo w zakładce LINKI.

KATALOG ODPADÓW
Od bieżącego roku należy stosować kody i nazwy rodzajów odpadów uwzględniając nowy katalog odpadów, który możecie Państwo pobrać w zakładce LINKI.

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE SKŁADANIA MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA SPRAWOZDAŃ Z WYTWORZONYCH ODPADÓW ZA ROK 2014.
Termin upływa 15 marca 2015 r. Jak co roku oferujemy usługę sporządzania w/w sprawozdań. Wszelkie zapytania związane z ewentualnym zleceniem nam wykonania takiej usługi prosimy kierować na adres mailowy: Zapraszamy do współpracy!

NOWE ZEZWOLENIA WYDANE DLA SPÓŁKI SERVITECH
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach nasza Firma uzyskała w roku 2014 wszystkie niezbędne zezwolenia gwarantujące ciągłość świadczenia usług odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Dokumenty te znajdziecie Państwo w zakładce “Zezwolenia”.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 stycznia 2014 roku nastąpiło połączenie „SERVITECH” Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy przy Al. Jana Pawła II 19 B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000265076 (Spółka przejmująca) z „SERVIMED” Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy przy Al. Jana Pawła II 19 B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000434096 (Spółka przejmowana) poprzez przejęcie całego majątku Spółki „SERVIMED” Sp. z o. o. przez „SERVITECH” Sp. z o.o.

W związku z dokonanym połączeniem „SERVITECH” Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy z dniem 17.01.2014 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejętej przejmując przysługujące zezwolenia oraz wstępując w zawarte wcześniej umowy (art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych - sukcesja uniwersalna praw i obowiązków).

Spółka przejmowana – SERVIMED Sp. z o. o. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dniem 27 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym firma spółki która dokonała przejęcia „SERVIMED” Sp. z o. o. brzmi:

„SERVITECH” Sp. z o. o.
39-200 Dębica, Al. Jana Pawła II 19 B
NIP: 8722108900
REGON: 691565250

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000265076. Kapitał zakładowy wynosi 52.000 zł. Aktualny odpis z KRS Spółki do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl w zakładce Rejestry i Ewidencje.

Zarząd Spółki