Spółka SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. jest sukcesorem Spółki SERVIMED funkcjonującej na rynku gospodarki odpadami od roku 1999, specjalizującej się głównie w kompleksowej obsłudze jednostek służby zdrowia, przychodni, gabinetów lekarskich i weterynaryjnych, aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz przedsiębiorstw wytwarzających odpady przemysłowe. SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. prowadzi również wieloletnią działalność w zakresie odbioru, transportu oraz odzysku odpadów. Firma posiada zezwolenie Starosty Dębickiego zezwalające na przyjęcie do odzysku odpadów przemysłowych. Zgodnie z hierarchią postępowania odpadów określoną w obowiązującym prawodawstwie polskim i UE odpady te poddawane są odzyskowi w specjalistycznej instalacji.W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadów wytwarzane jest tzw. paliwo alternatywne. Przekazując nam wytworzone odpady przyczyniacie się Państwo do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ich wykorzystanie energetyczne.

SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. prowadzi swą działalność zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia stosownych organów administracji publicznej, uprawniające ją do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych. Firma prowadzi proces unieszkodliwiania odpadów medycznych w instalacji spalarni w Tarnobrzegu.

Firma SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. gwarantuje pełną obsługę swoim kontrahentom, począwszy od dostarczenia wszelkich opakowań i pojemników koniecznych do gromadzenia odpadów, ich odbiór z miejsca wskazanego przez klienta, transport specjalistycznymi pojazdami zgodnie z wymogami ADR, aż do ich profesjonalnej utylizacji, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

W firmie SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. zatrudnieni są wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z odpadami niebezpiecznymi. W skład kadry zarządzającej wchodzą osoby z wyższym wykształceniem z kierunku inżynierii środowiska z odpowiednią praktyką oraz znajomością zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Firma SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. zapewnia profesjonalną utylizację odpadów przekazanych przez ich wytwórcę, wraz z dostarczeniem potwierdzonej karty przekazania odpadu.

SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. to sprawdzony i niezawodny partner, gotowy na każde wezwanie klienta. Jesteśmy otwarci na potrzeby najbardziej wymagających kontrahentów.